Giải bài tập Tiếng Anh 11 (sách mới năm 2023) – VietJack.com

Unit 11: Sources of Energy

A. Reading (Trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to? (Mỗi bức tranh trên đề cập đến nguồn năng lượng nào?)

– Picture 1: Wind energy: năng lượng gió

– Picture 2: Solar energy: năng lượng mặt trời

– Picture 3: Water energy: năng lượng nước

2. What do we need eneray for? (Chúng ta cần năng lượng để làm gì?)

=> We need energy to cook, to light, to heat or cool the house and to run machines, …

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, and natural gas). However, such reserves are limited. Because power demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat to make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills and moves sailboats. It is a clean source of energy, and there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to a lower place, it makes energy. This energy is used to create electricity. Water power gives energy without pollution. However, people have to build dams to use this energy. And as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy to heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.

Hướng dẫn dịch:

Hiện nay các nguồn năng lượng của chúng ta là từ nhiên liệu hóa thạch (dầu, than đá và khí thiên nhiên). Tuy nhiên các trữ lượng đó rất hạn chế. Vì nhu cầu về điện gia tăng quá nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ bị cạn kiệt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Do đó người ta phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ số điện cho nhu cầu thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế khác là địa nhiệt, lấy từ lòng trái đất. Các nhà khoa học dùng sức nóng này để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới mà thôi.

Mặt trời, nước và gió là các nguồn năng lượng thay thế khác. Gió chạy máy xay gió và thuyền buồm. Nó là một nguồn năng lượng sạch và lại có nhiều. Nhưng rủi thay, khi không có gió, ta sẽ không có năng lượng. Nước khi chảy từ trên cao xuống thấp sẽ tạo ra năng lượng. Năng lượng này được dùng để tạo ra điện. Thủy điện cho năng lượng không gây ô nhiễm. Tuy nhiên, ta phải xây đập để sử dụng năng lượng này. Đập nước rất tốn kém nên thủy điện rất đắt tiền.

Mặt trời giải phóng ra lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể chuyển thành điện. Nhiều quốc gia dùng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày. Các tấm bảng thu nhiệt từ mặt trời trên mái nhà có thể tạo đủ năng lượng để sưởi ấm hay làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không những nhiều và vô tận mà còn sạch sẽ và an toàn.

Dù còn có một số hạn chế, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế này là rất lớn. Tuy nhiên, làm cách nào tận dụng những nguồn năng lượng đó là một vấn đề cho các nhà nghiên cứu trên thế giới.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank … . (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp. (Sử dụng từ điển khi cần thiết.))

Gợi ý:

1. released2. altemative3. energy 4. limited5. exhausted

Task 2. Scan the passage and write down the advantage(s) and disadvantage(s) … . (Đọc lướt đoạn văn và viết các thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng thay thế.)

Gợi ý:

Sources of energyAdvantage(s)Disadvantage(s) Nuclear energyIt’s unlimited.It can be very dangerous. Solar energyIt is not only plentiful and infinite but also clean and safe.It’s only possible during the day time. Wind powerIt is a clean & unlimited.There’s no wind energy when there is no wind. Water powerIt is a clean & unlimited.It is expensive. Geothermal heatIt’s available.It is only possible in few places.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy? (Nguồn năng lượng chính của chúng ta là gì?)

=> Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn năng lượng nào là tiềm năng nhất?)

=> Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Complete the summary of the reading passage by filling each … . (Hoàn thành phần tóm tắt bài đọc bằng cách điền vào cho trống một từ thích hợp trong khung.)

Gợi ý:

1. energy2. one3. fuels4. limited 5. alternative6. sources7. unlimited8. environment

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 khác:

 • A. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Answer the following questions. While you read. Task 1. The words in the box … Task 2. Scan the passage … Task 3. Answer the questions. After you read. …

 • B. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. The following statements list some … Task 2. Work in pairs. Talk with your friend … Task 3. Work in groups. Express your belief on the …

 • C. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. List some of … While you listen. Task 1. Listen and complete … Task 2. Listen again to the … After you listen. Which group do these …

 • D. Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Study the chart about energy consumption in … Task 2. Continue your description … Task 3. Describe the chart, using the …

 • E. Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Rewrite the following sentences, using … Exercise 2. Rewrite the following sentences, using … Exercise 3. Rewrite the following sentences, using …

 • Test Yourself D (trang 133-134-135 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage … II. Reading (2.5 points) Read the passage … III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) a) Listen and put … IV. Writing (2.5 points) Write a paragraph …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

 • Ngữ âm Unit 11: Nhận biết cụm phụ âm /sl/ …

 • Từ vựng Unit 11:

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề quan hệ có thể …

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề quan hệ có thể …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: