“Quy” có nghĩa là trở về, theo về. “Y” có nghĩa là nương tựa, nương nhờ, thuận theo. Đối với Phật tử, quy y có nghĩa là trở về nương tựa giáo pháp của Phật.

Vậy quy y Tam Bảo là gì? Tam Bảo gồm Phật, Pháp, Tăng. “Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức”, đó là điều các Phật tử tâm niệm.

Sau khi thề nguyện xin quy y Phật, Pháp, Tăng, những người muốn đi theo con đường của Đức Phật mới chính thức được xem là Phật tử.

Phật tử sau khi phát nguyện quy y Tam Bảo phải luôn trau dồi đạo đức bằng cách giữ 5 giới (không làm 5 điều cấm) gồm: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối (và những lời tà ác, độc hại gây tổn thương người khác), không uống rượu (và các chất kích thích, ma túy).

quy y 12333429

Tuy nhiên trên thực tế, việc giữ trọn vẹn 5 giới trên rất khó. Bởi thế, đức Phật từ bi khuyến khích tất cả Phật tử giữ càng nhiều giới càng tốt và cho phép tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, điều kiện mà đưa ra lời phát nguyện giữ được bao nhiêu giới. Đã là Phật tử quy y thì ít nhất cũng cần giữ được 2 trong số 5 giới này. Việc giữ giới cũng phải rèn từ từ theo thời gian mà tăng dần về số lượng, cấp độ.

Người đã quy y có thể xuất gia theo tăng đoàn hoặc tu tại gia (làm cư sĩ). Quy y không nhất thiết là phải đi tu, từ bỏ mọi chuyện thế tục mà chính là hướng theo con đường đức Phật, từ bỏ tà ác, tu tập tâm thiện. Người đã quy y nhưng là đệ tử tại gia vẫn có thể lập gia đình,tạo dựng sự nghiệp, sản nghiệp riêng như mọi người.