Rửa tiền là gì? Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền

Rửa tiền là gì? Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền (Hình từ internet)

1. Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.

(Khoản 1, 2 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022)

2. Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền

Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền bao gồm:

(1) Trì hoãn giao dịch

– Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong các trường hợp sau đây:

+ Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen;

+ Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, bao gồm: giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố;

+ Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.

– Khi thực hiện biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo phải báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

– Đối tượng báo cáo không phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hậu quả phát sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch theo đúng quy định.

(Điều 44 Luật Phòng chống rửa tiền 2022)

(2) Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản

Đối tượng báo cáo phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

(Điều 45 Luật Phòng chống rửa tiền 2022)

3. Nguyên tắc trong phòng chống rửa tiền

– Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời.

(Điều 5 Luật Phòng chống rửa tiền 2022)

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền bao gồm:

– Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.

– Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.

– Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.

– Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

– Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.

(Điều 8 Luật Phòng chống rửa tiền 2022)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY