Cập nhật dữ liệu là? – Luật Hoàng Phi

Câu hỏi:

Cập nhật dữ liệu là?

A. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng.

B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng.

C. Thay đổi cấu trúc của bảng.

D. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm thêm bảng ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

Đáp án D.

Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm thêm bảng ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi, dữ liệu là chuỗi bất kù của một hoặc nhiều ký hiệu có ý nghĩa thông qua việc giải thích một hành động cụ thể nào đó.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án D:

– Dữ liệu cần phải được thông dịch để trở thành thông tin, để dữ liệu thành thông tin cần xem xét một số nhân tố bao gồm người tạo ra dữ liệu và thông tin được mong muốn từ dữ liệu đó. Dữ liệu liên quan đến sự kiện hoặc quy trình vật lý thường có nhân tố thời gian.

– Trong hầu hết các trường hợp nhân tố thời gian được nhầm hiểu. Ví dụ: Máy ghi nhiệt độ nhận được dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ khi nhận được nhiệt độ, dữ liệu được ngầm định có tham chiếu thời gian là lúc bấy giờ. Do đó, thiết bị ghi lại cả ngày tháng, thời gian và nhiệt độ. Khi máy ghi dữ liệu báo cáo nhiệt độ nó cũng phải xuất ra ngày và giờ cho từng mốc nhiệt độ.

– Dữ liệu số là dữ liệu được biểu diễn bằng hệ số nhị phân dựa trên các số 1 và 0 ngược với dữ liệu tương tự. Trong các hệ thống máy tính hiện đại, tất cả dữ liệu đều là dạng số. Trong đa số trường hợp, dữ liệu di chuyển bên trong máy tính dưới dạng dữ liệu song song. Khi dữ liệu di chuyển giữa máy tính dưới dạng dữ liệu nối tiếp.

– Dữ liệu có nguồn gốc từ một thiết bị tương tự chẳng hạn như cảm biến nhiệt độ phải đi qua bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. Dữ liệu biểu diễn số lượng, tính chất hoặc ký hiệu hoạt động được máy tính lưu trữ trên ổ cứng từ đĩa quang và truyền đi dưới dạng tín hiệu điện.

– Chương trình là tập dữ liệu gồm một chuỗi mã lệnh phần mềm dùng để điều khiển hoạt động của máy tính hoặc các dạng máy móc khác. Các phần tử của bộ nhớ máy tính vật lý bao gồm một địa chỉ và một byte/từ của bộ nhớ dữ liệu. Dữ liệu số thường được lưu vào các cơ sở dữ liệu quan hệ dạng các bảng hoặc cơ sở dữ liệu SQL và được biểu diễn tổng quát thành các cặp khóa/giá trị trừu tượng. Dữ liệu có thể được tổ chức trong nhiều loại cấu trúc dữ liệu khác nhau bao gồm mảng, đồ thị và đối tượng. Cấu trúc dữ liệu lưu nhiều loại dữ liệu khác nhau bao gồm số, chuỗi và thậm chí các cấu trúc dữ liệu khác.

Như vậy, đối với câu hỏi Cập nhật dữ liệu là? Là câu hỏi đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.