Như chúng ta đã biết, gmat (Graduate Management Admission Test) là bài thi tiêu chuẩn nhằm đánh giá trình độ học vấn và khả năng tiếp nhận thông tin của học viên khi nộp đơn vào các chương trình học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ở Việt Nam khi thu tuyển vào một số công ty như Canon thì bạn cũng phải trải qua môn thi Gmat. Sau đây chúng ta hãy cùng tham khảo một đề thi Gmat tiếng anh vào canon nhé.

Đề thi gmat tiếng anh vào canon

đề thi gmat tiếng anh vào canon

Câu 1: A rope 40 feet long is cut into two pieces. If one piece is 1 feet longer than the other, what is the length, in feet, of the shorter piece?

A. 9

B. 11

C. 1

D. 22

E . 29

Câu 2: A collection of books went on sale, and 2/3 of them were sold for $2.5 each. If none of the 36 remaining books were sold. What was the total amount received for the books that were sold?

A . $10

B . $35

C . $90

D . $60

E . $54

đề thi gmat tiếng anh vào canon

Câu 3: Bill’s school is 10 miles from his home. He travels 4 miles from school to football practice, and then 2 miles to a friend’s house. If he is then x miles from home, what is the range of possible value for x?

A . 2 ≤ x ≤ 10

B . 4 ≤x ≤10

C . 4 ≤x ≤12

D . 4 ≤x ≤16

E . 6 ≤x ≤16

đề thi gmat tiếng anh vào canon

Câu 4: A factory that employs 1,000 assembly line workers pays each of these workers $5 per hour for the first 40 hour worker during a week and 1 times that rate for hour workers in excess of 40. What was the total payroll for the assembly line workers for a week in which 30 percent of them worked 20 hours, 50 percent worked 40 hours, and the rest worked for 50 hours?

A . $180,000

B . $185,000

C . $190,000

D . $200,000

E . $205,000

Câu 5: One a certain road, 10 percent of the motorists exceed the posted speed limit and receive speeding tickets, but 20 percent of the motorists who exceed the posted speed limit do ot receive speeding tickets. What percent of the motorists on the road exceed the posted speed limit.

A . 10 (½) %

B . 12(½)%

C . 15%

D . 22%

E . 30%

đề thi gmat tiếng anh vào canon

Câu 6: What is the value of x?

1. 2x + 3y = 12

2. 5x + 7y = 29

A . Statement 1 ALONE sufficient, but statement 2 alone is not sufficient.

B . Statement 2 ALONE sufficient, but statement 1 alone is not sufficient.

C . Both statements 1 and 2 TOGETHER are sufficient, but NEITHER statement alone is sufficient.

D . EACH statement ALONE sufficient.

E . Statements 1 TOGETHER are not sufficient.

Câu 7: The average (arithmetic mean) of 10, 30 and 50 is more than the average of 20, 40?

A . 15

B . 25

C . 35

D . 45

E . 55

Câu 8: A and B are numbered between 1 and 9. What is abab/ab? (AB is a two digit number, ABAB is a 4 digit number)

A . 11

B . BAB

C . 101

D . AB

E . 100

Câu 9: If Sam were twice as old he is, he would be 40 years older than Jim. If Jim is 10 year younger than Sam, how old is Sam?

A . 20

B . 30

C . 40

D . 50

E . 60

Câu 10: In how many arrangements can a teacher seat 3 girls and3 boys in a row of 6 seats if boys are to have the first, third and fifth seats?

A . 3

B . 6

C . 9

D . 36

E . 720

Câu 11: If x4 + y4 = 100 then the greatest possible value of x is between?

A . 0 and 3

B . 3 and 6

C . 6 and 9

D . 9 and 12

E . 12 and 15

Câu 12: How many multiples of 4 are there between 12 and 96, inclusive?

A . 21

B . 22

C , 23

D . 24

E . 25

Câu 13: During a certain season, a team won 80% of its first 100 games and 50% of its remaining games. If the team won 70% of its games for the entire season, what was the total number of games that the team played?

A . 180

B . 170

C . 156

D . 150

E . 105

Câu 14: The amounts of time that three secretaries worked on a special project are in the ratio of to 2 to 5. If they worked a combined total of 112 hours, how many hours đi the secretary who worked the longest spend on the project?

A . 0

B . 70

C . 56

D . 16

E . 14

Kết

Với mẫu đề thi gmat tiếng anh phổ biến trên đây, hiện đang được đông đảo người tìm kiếm và sử dụng nhiều ôn luyện. Hãy trang bị cho mình hành trang kiến thức chu đáo và đầy đủ nhất. Giúp bản thân tự tin bước vào phòng thi với bộ đề thi gmat tiếng anh vào canon tốt nhất.