Giới thiệu về công cụ chuyển đổi cm sang feet và inch

Máy tính chuyển đổi từ Centimet sang Feet và Inch được sử dụng để chuyển đổi Centimet sang Feet và Inch.

công thức chuyển đổi

Để chuyển đổi từ cm sang feet và inch, hãy sử dụng hai công thức chuyển đổi sau:

1 inch = 2,54 cm

1 foot = 12 inch

bảng chuyển đổi

Dưới đây là bảng chuyển đổi cm sang feet và inch từ 1 cm đến 200 cm.

cmfeet và inch 1 centimet 0 feet và 0,3937 inch 2 cm 0 feet và 0,7874 inch 3 cm 0 feet và 1,1811 inch 4 cm 0 feet và 1,5748 inch 5 cm 0 feet và 1,9685 inch 6 cm 0 feet và 2,3622 inch 7 cm 0 feet và 2,7559 inch 8 cm 0 feet và 3,1496 inch 9 cm 0 feet và 3,5433 inch 10 cm 0 feet và 3,937 inch 11 cm 0 feet và 4,3307 inch 12 cm 0 feet và 4,7244 inch 13 cm 0 feet và 5,1181 inch 14 cm 0 feet và 5,5118 inch 15 cm 0 feet và 5,9055 inch 16 cm 0 feet và 6.2992 inch 17 cm 0 feet và 6,6929 inch 18 cm 0 feet và 7,0866 inch 19 cm 0 feet và 7,4803 inch 20 cm 0 feet và 7,874 inch 21 cm 0 feet và 8,2677 inch 22 cm 0 feet và 8,6614 inch 23 cm 0 feet và 9,0551 inch 24 cm 0 feet và 9,4488 inch 25 centimet 0 feet và 9,8425 inch 26 cm 0 feet và 10,2362 inch 27 cm 0 feet và 10,6299 inch 28 cm 0 feet và 11,0236 inch 29 cm 0 feet và 11,4173 inch 30 cm 0 feet và 11,811 inch 31 cm 1 foot và 0,2047 inch 32 cm 1 foot và 0,5984 inch 33 cm 1 foot và 0,9921 inch 34 cm 1 foot và 1,3858 inch 35 cm 1 foot và 1,7795 inch 36 cm 1 foot và 2,1732 inch 37 cm 1 foot và 2,5669 inch 38 cm 1 foot và 2,9606 inch 39 cm 1 foot và 3,3543 inch 40 cm 1 foot và 3,748 inch 41 cm 1 foot và 4,1417 inch 42 cm 1 foot và 4,5354 inch 43 cm 1 foot và 4,9291 inch 44 cm 1 foot và 5,3228 inch 45 cm 1 foot và 5,7165 inch 46 cm 1 foot và 6,1102 inch 47 cm 1 foot và 6,5039 inch 48 cm 1 foot và 6,8976 inch 49 cm 1 foot và 7,2913 inch 50 cm 1 foot và 7,685 inch 51 cm 1 foot và 8,0787 inch 52 cm 1 foot và 8,4724 inch 53 cm 1 foot và 8,8661 inch 54 cm 1 foot và 9,2598 inch 55 cm 1 foot và 9,6535 inch 56 cm 1 foot và 10,0472 inch 57 cm 1 foot và 10,4409 inch 58 cm 1 foot và 10,8346 inch 59 cm 1 foot và 11.2283 inch 60 cm 1 foot và 11,622 inch 61 cm 2 feet và 0,0157 inch 62 cm 2 feet và 0,4094 inch 63 cm 2 feet và 0,8031 inch 64 cm 2 feet và 1,1969 inch 65 cm 2 feet và 1,5906 inch 66 cm 2 feet và 1.9843 inch 67 cm 2 feet và 2,378 inch 68 cm 2 feet và 2,7717 inch 69 cm 2 feet và 3,1654 inch 70 cm 2 feet và 3,5591 inch 71 cm 2 feet và 3,9528 inch 72 cm 2 feet và 4,3465 inch 73 cm 2 feet và 4,7402 inch 74 cm 2 feet và 5,1339 inch 75 cm 2 feet và 5,5276 inch 76 cm 2 feet và 5,9213 inch 77 cm 2 feet và 6,315 inch 78 cm 2 feet và 6,7087 inch 79 cm 2 feet và 7.1024 inch 80 cm 2 feet và 7,4961 inch 81 cm 2 feet và 7,8898 inch 82 cm 2 feet và 8,2835 inch 83 cm 2 feet và 8,672 inch 84 cm 2 feet và 9,0709 inch 85 cm 2 feet và 9,4646 inch 86 cm 2 feet và 9,8583 inch 87 cm 2 feet và 10,252 inch 88 cm 2 feet và 10,6457 inch 89 cm 2 feet và 11,0394 inch 90 cm 2 feet và 11,4331 inch 91 cm 2 feet và 11,8268 inch 92 cm 3 feet và 0,2205 inch 93 cm 3 feet và 0,6142 inch 94 cm 3 feet và 1,0079 inch 95 cm 3 feet và 1,4016 inch 96 cm 3 feet và 1,7953 inch 97 cm 3 feet và 2,189 inch 98 cm 3 feet và 2,5827 inch 99 cm 3 feet và 2,9764 inch 100 cm 3 feet và 3,3701 inch 101 cm 3 feet và 3,7638 inch 102 cm 3 feet và 4,1575 inch 103 cm 3 feet và 4,5512 inch 104 cm 3 feet và 4,9449 inch 105 cm 3 feet và 5,3386 inch 106 cm 3 feet và 5,7323 inch 107 cm 3 feet và 6.126 inch 108 cm 3 feet và 6,5197 inch 109 cm 3 feet và 6,9134 inch 110 cm 3 feet và 7,3071 inch 111 cm 3 feet và 7.7008 inch 112 cm 3 feet và 8,0945 inch 113 cm 3 feet và 8,4882 inch 114 cm 3 feet và 8,8819 inch 115 cm 3 feet và 9,2756 inch 116 cm 3 feet và 9,6693 inch 117 cm 3 feet và 10,063 inch 118 cm 3 feet và 10,4567 inch 119 cm 3 feet và 10,8504 inch 120 cm 3 feet và 11,2441 inch 121 cm 3 feet và 11,6378 inch 122 cm 4 feet và 0,0315 inch 123 cm 4 feet và 0,4252 inch 124 cm 4 feet và 0,8189 inch 125 cm 4 feet và 1,2126 inch 126 cm 4 feet và 1,6063 inch 127 cm 4 feet và 2,0 inch 128 cm 4 feet và 2,3937 inch 129 cm 4 feet và 2,7874 inch 130 cm 4 feet và 3,1811 inch 131 cm 4 feet và 3,5748 inch 132 cm 4 feet và 3,9685 inch 133 cm 4 feet và 4,3622 inch 134 cm 4 feet và 4,7559 inch 135 cm 4 feet và 5,1496 inch 136 cm 4 feet và 5,5433 inch 137 cm 4 feet và 5,937 inch 138 cm 4 feet và 6,3307 inch 139 cm 4 feet và 6,7244 inch 140 cm 4 feet và 7.1181 inch 141 cm 4 feet và 7,5118 inch 142 cm 4 feet và 7,9055 inch 143 cm 4 feet và 8,2992 inch 144 cm 4 feet và 8,6929 inch 145 cm 4 feet và 9,0866 inch 146 cm 4 feet và 9,4803 inch 147 cm 4 feet và 9,874 inch 148 cm 4 feet và 10,2677 inch 149 cm 4 feet và 10,6614 inch 150 cm 4 feet và 11,0551 inch 151 cm 4 feet và 11,4488 inch 152 cm 4 feet và 11,8425 inch 153 cm 5 feet và 0,2362 inch 154 cm 5 feet và 0,6299 inch 155 cm 5 feet và 1,0236 inch 156 cm 5 feet và 1,4173 inch 157 cm 5 feet và 1,811 inch 158 cm 5 feet và 2,2047 inch 159 cm 5 feet và 2,5984 inch 160 cm 5 feet và 2,9921 inch 161 cm 5 feet và 3,3858 inch 162 cm 5 feet và 3,7795 inch 163 cm 5 feet và 4,1732 inch 164 cm 5 feet và 4,5669 inch 165 cm 5 feet và 4,9606 inch 166 cm 5 feet và 5,3543 inch 167 cm 5 feet và 5,748 inch 168 cm 5 feet và 6.1417 inch 169 cm 5 feet và 6,5354 inch 170 cm 5 feet và 6,9291 inch 171 cm 5 feet và 7,3228 inch 172 cm 5 feet và 7,7165 inch 173 cm 5 feet và 8.1102 inch 174 cm 5 feet và 8,5039 inch 175 cm 5 feet và 8,8976 inch 176 cm 5 feet và 9,2913 inch 177 cm 5 feet và 9,685 inch 178 cm 5 feet và 10,0787 inch 179 cm 5 feet và 10,4724 inch 180 cm 5 feet và 10,8661 inch 181 cm 5 feet và 11,2598 inch 182 cm 5 feet và 11,6535 inch 183 cm 6 feet và 0,0472 inch 184 cm 6 feet và 0,4409 inch 185 cm 6 feet và 0,8346 inch 186 cm 6 feet và 1,2283 inch 187 cm 6 feet và 1,622 inch 188 cm 6 feet và 2,0157 inch 189 cm 6 feet và 2,4094 inch 190 cm 6 feet và 2,8031 inch 191 cm 6 feet và 3,1969 inch 192 cm 6 feet và 3,5906 inch 193 cm 6 feet và 3,9843 inch 194 cm 6 feet và 4,378 inch 195 cm 6 feet và 4,7717 inch 196 cm 6 feet và 5,1654 inch 197 cm 6 feet và 5,5591 inch 198 cm 6 feet và 5,9528 inch 199 cm 6 feet và 6,3465 inch 200 cm 6 feet và 6,7402 inch