Các dạng bài tập hóa 8 đầy đủ và chi tiết nhất được VnDoc biên tập, tổng hợp lại chi tiết các dạng bài tập Hóa 8, bám sát từng chuyên đề Hóa học 8. Đây là tài liệu hay giúp các em luyện giải Hóa 8 và học tốt Hóa 8 hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung ôn tập học kì 1 Hóa

 • Đề cương hóa 8 học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp á
 • Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2022 – 2023 Có đáp án
 • Đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học 2022 Đề 8
 • Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2022 Đề 7
 • Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2022 Đề 4
 • Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2022 Đề 1
 • Đề cương hóa 8 học kì 1 có đáp án năm 2022

A. Công thức hóa học và tính theo công thức hóa học

I. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị

Các bước để xác định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: Chuyển đổi thành tỉ lệ: frac{x}{y} = frac{b}{a} = frac{{b= Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là những số nguyên dương và tỉ lệ b’/a’ là tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập công thức hóa học của hợp chất sau: C (IV) và S (II)

Bước 1: Công thức hóa học của C (IV) và S (II) có dạng

Bước 2: Biểu thức quy tắc hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

x = 1; y = 2″ width=”275″ height=”45″ data-latex=”frac{x}{y} = frac{{II }}{{IV}} = frac{2}{4} = frac{1}{2} > x = 1; y = 2″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7BII%20%7D%7D%7B%7BIV%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B2%7D%7B4%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%20%3E%20%20x%20%20%3D%201%3B%20%20y%20%3D%20%202″>

Bước 3 Công thức hóa học cần tìm là: CS2

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau:

a) C (IV) và S (II)

b) Fe (II) và O.

c) P (V) và O.

d) N (V) và O.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) CS2

b) FeO

c) P2O5

d) N2O5

Bài tập số 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

a) Ba (II) và nhóm (OH)

b) Cu (II) và nhóm (SO4)

c) Fe (III) và nhóm (SO4)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Ba(OH)2

b) CuSO4

c) Fe2(SO4)3

Bài tập số 3: Lập công thức hoá học của các hợp chất sau và tính phân tử khối:

a/ Cu và O

b/ S (VI) và O

c/ K và (SO4)

d/ Ba và (PO4)

e/ Fe (III) và Cl

f/ Al và (NO3)

g/ P (V) và O

h/ Zn và (OH)

k/ Mg và (SO4)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a/ CuO

d/ Ba3(PO4)2

g/ P2O5

l/ FeSO3

b/ SO3

e/ FeCl3

h/ Zn(OH)2

m/ CaCO3

c/ K2SO4

f/ Al(NO3)3

k/ MgSO4

Bài tập số 4: Trong các công thức hoá học sau đây, công thức hoá học nào sai? Sửa lại cho đúng: FeCl, ZnO2, KCl, Cu(OH)2, BaS, CuNO3, Zn2OH, K2SO4, Ca2(PO4)3, AlCl, AlO2, K2SO4, HCl, BaNO3, Mg(OH)3, ZnCl, MgO2, NaSO4, NaCl, Ca(OH)3, K2Cl, BaO2, NaSO4, H2O, Zn(NO3)2, Al(OH)2, NaOH2, SO3, Al(SO4)2.

Đáp án hướng dẫn giải

FeCl2

ZnO

AlCl3

Al2O3

Na2SO4

Ca(OH)2

Al(OH)3

NaOH

CuNO3

Zn(OH)2

Ba(NO3)2

ZnCl2

KCl

BaO

SO3

MgONa2SO4Al2(SO4)3.

II. Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất AxByCz

Cách 1.

 • Tìm khối lượng mol của hợp chất
 • Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất rồi quy về khối lượng
 • Tìm thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Bước 1: Xác định khối lượng mol của hợp chất.

MCa3(PO4)2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong 1 mol hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử P và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính thành phần % của mỗi nguyên tố.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

+ Tính khối lượng Mol (M) của hợp chất : MKNO3= 39 +14 + (3.16) = 101

+ Trong 1 mol KNO3: có 1 mol nguyên tử K; 3 mol nguyên tử O; 1 mol nguyên tử N

(Nói cách khác trong 101g KNO3: có 39 g K; 14 g N và 3.16 g O)

+ Tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất Fe2(SO4)3

%mO ≈ 100% – (38,6% + 13,8%) = 47,6%

Bài tập vận dụng liên quan

Bài tập số 1: Phân đạm urê, có công thức hoá học là (NH2)2CO. Phân đạm có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng và thực vật nói chung, đặc biệt là cây lấy lá như rau.

a) Khối lượng mol phân tử ure

b) Hãy xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố

Bài tập số 2: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học có mặt trong các hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)2

b) N2O, NO, NO2

Bài tập số 3:

III. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác định công thức hóa học của hợp chất

 • Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
 • Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
 • Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

x = frac{{{M_{hc}}.% A}}{{{M_A}.100% }}\ % B = frac{{y.{M_B}}}{{{M_{hc}}}}.100% = > y = frac{{{M_{hc}}.% B}}{{{M_B}.100% }}\ % C = frac{{z.{M_C}}}{{{M_{hc}}}}.100% = > z = frac{{{M_{hc}}.% C}}{{{M_C}.100% }} end{array}” width=”287″ height=”119″ data-latex=”begin{array}{l} % A = frac{{x.{M_A}}}{{{M_{hc}}}}.100% = > x = frac{{{M_{hc}}.% A}}{{{M_A}.100% }}\ % B = frac{{y.{M_B}}}{{{M_{hc}}}}.100% = > y = frac{{{M_{hc}}.% B}}{{{M_B}.100% }}\ % C = frac{{z.{M_C}}}{{{M_{hc}}}}.100% = > z = frac{{{M_{hc}}.% C}}{{{M_C}.100% }} end{array}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7D%0A%5C%25%20A%20%3D%20%5Cfrac%7B%7Bx.%7BM_A%7D%7D%7D%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D%7D%7D.100%5C%25%20%20%20%3D%20%20%3E%20%20x%20%20%3D%20%20%5Cfrac%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D.%5C%25%20A%7D%7D%7B%7B%7BM_A%7D.100%5C%25%20%20%7D%7D%5C%5C%0A%20%5C%25%20B%20%3D%20%5Cfrac%7B%7By.%7BM_B%7D%7D%7D%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D%7D%7D.100%5C%25%20%20%20%3D%20%20%3E%20%20y%20%20%3D%20%20%5Cfrac%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D.%5C%25%20B%7D%7D%7B%7B%7BM_B%7D.100%5C%25%20%20%7D%7D%5C%5C%0A%20%5C%25%20C%20%3D%20%5Cfrac%7B%7Bz.%7BM_C%7D%7D%7D%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D%7D%7D.100%5C%25%20%20%20%3D%20%20%3E%20z%20%20%3D%20%20%5Cfrac%7B%7B%7BM_%7Bhc%7D%7D.%5C%25%20C%7D%7D%7B%7B%7BM_C%7D.100%5C%25%20%20%7D%7D%0A%5Cend%7Barray%7D”>

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d,MH2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất:

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất trên là NH3

Bài tập vận dụng liên quan

Bài tập số 1: Một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

%O = 100% − 40% − 20% = 40%

Gọi công thức hóa học của hợp chất là CuxSyOz

Ta có: 64x : 32y :16z = 40 : 20 : 40

⇒ x:y:z = 40/64 : 20/32 : 40/16

⇒ x:y:z = 1:1:4

Vậy công thức hóa học đơn giản của hợp chất B là: (CuSO4)n

Ta có: (CuSO4)n = 160

⇔160n =160

⇔ n = 1

Vậy công thức hóa học của hợp chất B là CuSO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Gọi ông thức hóa học của X có dạng là AgxNyOz (x, y, z thuộc N)

%O = 100% − 63,53% − 8,23% = 28,24%

Ta có: nAg:nN:nO = 63,53/108 : 8,23/14 : 28,24/16

⇒ x:y:z = 0,588 : 0,588 : 1,765

⇒ x:y:z = 1:1:3

Vậy công thức hóa học của hợp chất X là AgNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất

mFe = 160.70/100 =112 (g)

mO2 = 160 – 112 = 48 (g)

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất

nFe =112/56 = 2 (mol)

nO2 =48/16 = 3 (mol)

⇒ Trong 1 phân tử hợp chất có 2 mol nguyên tử Fe : 3 mol nguyên tử O

Công thức hóa học của hợp chất là Fe2O3

IV. Lập công thức hóa học dựa vào tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố.

1. Bài tập tổng quát: Cho một hợp chất gồm 2 nguyên tố A và B có tỉ lệ về khối lượng là a:b Hay . Tìm công thức của hợp chất

2. Phương pháp giải

Gọi công thức hóa học tổng quát của 2 nguyên tố có dạng là AxBy. (Ở đây chúng ta phải đi tìm được x, y của A, B. Tìm tỉ lệ: x:y => x,y)

frac{x}{y} = frac{{a.{M_B}}}{{b.{M_A}}}” width=”292″ height=”47″ data-latex=”frac{{{m_A}}}{{{m_B}}} = frac{{x.{M_A}}}{{y.{M_B}}} = frac{a}{b} = > frac{x}{y} = frac{{a.{M_B}}}{{b.{M_A}}}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B%7B%7Bm_A%7D%7D%7D%7B%7B%7Bm_B%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7Bx.%7BM_A%7D%7D%7D%7B%7By.%7BM_B%7D%7D%7D%20%20%3D%20%20%5Cfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%20%3D%20%20%3E%20%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%20%20%3D%20%5Cfrac%7B%7Ba.%7BM_B%7D%7D%7D%7B%7Bb.%7BM_A%7D%7D%7D”>

=> Công thức hóa học

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Gọi công thức hóa học của oxit sắt cần tìm là: FexOy

Ta có:

frac{x}{y} = frac{{7.16}}{{3.56}} = frac{2}{3} = > x = 2;y = 3″ width=”397″ height=”47″ data-latex=”frac{x}{y} = frac{{7.{M_O}}}{{3.{M_{Fe}}}} = > frac{x}{y} = frac{{7.16}}{{3.56}} = frac{2}{3} = > x = 2;y = 3″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%20%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B7.%7BM_O%7D%7D%7D%7B%7B3.%7BM_%7BFe%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%20%3E%20%5Cfrac%7Bx%7D%7By%7D%20%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B7.16%7D%7D%7B%7B3.56%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7D%20%3D%20%20%3E%20x%20%3D%202%3By%20%3D%203″>

Công thức hóa học: Fe2O3

Bài tập vận dụng

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Công thức hóa học dạng tổng quát là NxOy

CÓ: mN/mO = 7/20

=> nN/nO . MN/MO = 7/20

=> nN/nO . 14/16 = 7/20

=> nN/nO = 2/5

hay x : y= 2: 5

=> Công thức hóa học của oxit là N2O5

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x, y lần lượt là số ml của S và O

Do tỉ lệ số mol của các chất chình là tỉ lệ giữa sô phân tử của nguyên tố cấu tạo nên chất

⇒ Công thức tổng quát SxOy

Theo đề bài, ta có: mS/mO = 2/3

=> 32x/16y = 2/3

=> 96/x = 32/y

=> x/y = 32/96 = 1/3

=> x = 1;

y = 3

=> Công thức hóa học: SO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Gọi công thức hóa học của hợp chất cần tìm là CaxNyOz

Ta có: x:y:z = 10/40 : 7/14:24/16 = 0,25:0,5:1,5 => x:y:z = 1:2:6

Vì trong nhóm nguyên tử, tỉ lệ số nguyên tử N:O = 1:3

Ta có nhóm (NO3)n và 3.n = 6 => n = 2

Vậy công thức của hợp chất là Ca(NO3)2

B. Phương trình hóa học. Tính theo phương trình hóa học.

I. Phương trình hóa học

1. Cân bằng phương trình hóa học

a) CuO + H2 → CuO

b) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Zn + HCl → ZnCl2 + H2

d) Al + O2 → Al2O3

e) NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

f) Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

g) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

h) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O

i) BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

k) FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

1) Photpho + khí oxi → Photpho(V) oxit (P2O5)

2) Khí hiđro + oxit sắt từ (Fe3O4) → Sắt + Nước

3) Kẽm + axit clohidric → kẽm clorua + hidro

4) Canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbonic

5) Sắt + đồng (II) sunfat → Sắt (II) sunfat + đồng

3. Chọn CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi và cân bằng các phương trình hóa học sau:

1) CaO + HCl → ?+ H2

2) P + ? → P2O5

3) Na2O + H2O →?

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + ?

5) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + ?

6) CaCO3 + HCl → CaCl2 + ? + H2O

7) NaOH + ? → Na2CO3 + H2O

4. Cân bằng các phương trình hóa học sau chứa ẩn

1) FexOy + H2 → Fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

II. Tính theo phương trình hóa học

Các công thức tính toán hóa học cần nhớ

=> m = n.M (g) =>

Trong đó:

n: số mol của chất (mol)

m: khối lượng (gam)

M: Khối lượng mol (gam/mol)

=> =>

V: thề tích chất (đktc) (lít)

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO.

a) Lập phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng ZnO thu được?

c) Tính khối lượng oxi đã dùng?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 2Zn + O2 → 2ZnO

b) Số mol Zn là: nZn = 13/65 = 0,2mol

Phương trình hóa học: 2Zn + O2 → 2ZnO

Tỉ lệ PT: 2mol 1mol 2mol

0,2mol ?mol ?mol

Số mol ZnO tạo thành là: nZnO = (0,2.2)/2= 0,2mol

=> Khối lượng ZnO là: mZnO = 0,2 . 81 = 16,2 gam

c) Số mol khí O2 đã dùng là: nO2= (0,2.1)/2 = 0,1 mol

=> Khối lượng O2 là: mO2 = n.M = 0,1.32 = 3,2 gam

Bài tập củng cố liên quan

Bài tập số 1: Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1 gam P. Tính khối lượng của chất tạo thành sau phản ứng.

Bài tập số 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít CH4. Tính thể tích oxi cần dùng và thể tích khí CO2 tạo thành (đktc).

Bài tập số 3: Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lit khí clo (ở đktc) theo sơ đồ p/ư:

R + Cl2 -> RCl

a) Xác định tên kim loại R

b) Tính khối lượng hợp chất tạo thành

Bài tập số 4: Hòa tan hoàn toàn 6,75 gam kim loại nhôm trong dung dịch axit clohidric HCl dư. Phản ứng hóa học giữa nhôm và axit clohidric HCl được biểu diễn theo sơ đồ sau:

Al + HCl → AlCl3 + H2

a) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính thể tích(ở đktc) của khí H2 sinh ra.

c) Tính khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng.

d) Tính khối lượng muối AlCl3 được tạo thành.

Bài tập số 5: Cho 5 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Số mol Mg có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

Bài tập số 6: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?

Bài tập số 7: Chia 22,0 g hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với O2 thu được 15,8 g hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V (lít) khí H2 (đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

Bài tập số 8: Đốt 26 gam bột kim loại R hóa trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 32,4 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Kim loại R là

Bài tập số 9: Hòa tan 25,2gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Tính thể tích dung dịch KMnO4.

Bài tập số 10: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được?

III. Bài toán về lượng chất dư

Giả sử có phản ứng hóa học: aA + bB – > cC + dD.

Cho nA là số mol chất A, và nB là số mol chất B

=> A và B là 2 chất phản ứng hết (vừa đủ)

frac{{{n_B}}}{b}” width=”84″ height=”39″ data-latex=”frac{{{n_A}}}{a} > frac{{{n_B}}}{b}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B%7B%7Bn_A%7D%7D%7D%7Ba%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B%7Bn_B%7D%7D%7D%7Bb%7D”> => Sau phản ứng thì A còn dư và B đã phản ứng hết

=> Sau phản ứng thì A phản ứng hết và B còn dư

Tính lượng các chất theo chất phản ứng hết.

Ví dụ. Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 36,5 g dung dịch HCl. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

;

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Theo phương trình: 1 mol 2 mol 1 mol

Theo đầu bài : 0,1 mol 0,1 mol 0,05 mol

Xét tỉ lệ: frac{{0,1}}{2}” width=”92″ height=”43″ data-latex=”frac{{0,1}}{1} > frac{{0,1}}{2}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B%7B0%2C1%7D%7D%7B1%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B0%2C1%7D%7D%7B2%7D”>→ Zn dư, Khối lượng các chất tính theo lượng HCl

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Khi cho miếng nhôm tan hết vào dung dịch HCl có chứa 0,2 mol thì sinh ra 1,12 lít khí hidro (đktc).

a. Tính khối lượng miếng nhôm đã phản ứng

b. Axit clohidric còn dư hay không? Nếu còn dư thì khối lượng dư là bao nhiêu?

Bài tập số 2: Cho 8,1g nhôm vào cốc đựng dung dịch loãng chứa 29,4g H2SO4.

a) Sau phản ứng nhôm hay axit còn dư?

b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc?

c) Tính khối lượng các chất còn lại trong cốc?

Bài tập số 3: Cho một lá nhôm nặng 0,81g dung dịch chứa 2,19 g HCl

a) Chất nào còn dư, và dư bao nhiêu gam

b) Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng là?

Bài tập số 4: Trộn 2,24 lít H2 và 4,48 lít khí O2 (đktc) rồi đốt cháy. Hỏi sau phản ứng khí nào dư, dư bao nhiêu lít? Tính khối lượng nước tạo thành?

Bài tập số 5: Cho 13 gam Kẽm tác dụng vứi 24,5 gam H2SO4, sau phản ứng thu được muối ZnSO4, khí hidro (đktc) và chất còn dư

a) Viết phương trình phản ứng hóa học

b) Tính thể tích (đktc) khí hidro sinh ra.

c) Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

Bài tập số 6: Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với 200 gam dung dịch HCl 3,65%

a) Tính khối lượng chất dư.

b) Tính khối lượng muối sau phản ứng.

c) Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

C. Dung dịch và nồng độ dung dịch

I. Các công thức cần ghi nhớ

1. Độ tan

2. Nồng độ phần trăm dung dịch (C%)

Trong đó:

mct: khối lượng chất tan (gam)

mdd: khối lượng dung dịch (gam)

Ví dụ: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tình nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

3. Nồng độ mol dung dịch (CM)

Ví dụ: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

4. Công thức liên hệ giữa D (khối lượng riêng), mdd (khối lượng dung dịch) và Vdd (thể tích dung dịch):

{m_{dd}} = D.{V_{dd}}; {V_{dd}} = frac{{m_{dd}^{}}}{D}(ml)” width=”414″ height=”41″ data-latex=”D = {frac{{{m_{dd}}}}{{{V_{dd}}}}^{}}(g/ml) = > {m_{dd}} = D.{V_{dd}}; {V_{dd}} = frac{{m_{dd}^{}}}{D}(ml)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=D%20%3D%20%7B%5Cfrac%7B%7B%7Bm_%7Bdd%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7BV_%7Bdd%7D%7D%7D%7D%5E%7B%7D%7D(g%2Fml)%20%3D%20%20%3E%20%20%7Bm_%7Bdd%7D%7D%20%20%3D%20D.%7BV_%7Bdd%7D%7D%3B%20%7BV_%7Bdd%7D%7D%20%20%3D%20%5Cfrac%7B%7Bm_%7Bdd%7D%5E%7B%7D%7D%7D%7BD%7D(ml)”>

II. Các dạng bài tập

Dạng I: Bài tập về độ tan

Bài tập số 1: Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 nước thì thu được dung dịch bão hoà. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó ?

Bài tập số 2: ở 20oC, độ tan của K2SO4 là 11,1 gam. Phải hoà tan bao nhiêu gam muối này vào 80 gam nước thì thu được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ đã cho ?

Bài tập số 3: Tính khối lượng KCl kết tinh đợc sau khi làm nguội 600 gam dung dịch bão hoà ở 80oC xuống 20oC. Biết độ tan S ở 80oC là 51 gam, ở 20oC là 34 gam.

Bài tập số 4: Biết độ tan S của AgNO3 ở 60oC là 525 gam, ở 10oC là 170 gam. Tính lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500 gam dung dịch AgNO3 bão hoà ở 60oC xuống 10oC.

Bài tập số 5: Hoà tan 120 gam KCl và 250 gam nớc ở 50oC (có độ tan là 42,6 gam). Tính lượng muối còn thừa sau khi tạo thành dung dịch bão hoà ?

Dạng II: Pha trộn dung dịch xảy ra phản ứng giữa các chất tan với nhau hoặc phản ứng giữa chất tan với dung môi → Ta phải tính nồng độ của sản phẩm (không tính nồng độ của chất tan đó).

Ví dụ: Khi cho Na2O, CaO, SO3… vào nước, xảy ra phản ứng:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bài tập số 1: Cho 6,2 gam Na2O vào 73,8 gam nước thu được dung dịch A. Tính nồng độ của chất có trong dung dịch A ?

Bài tập số 2: Cho 6,2 gam Na2O vào 133,8 gam dung dịch NaOH có nồng độ 44,84%. Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch ?

Bài tập số 3: Cần cho thêm a gam Na2O vào 120 gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 20%. Tính a ?

Dạng III: Pha trộn hai dung dịch cùng loại nồng độ cùng loại chất tan.

Bài toán 1: Trộn m1 gam dung dịch chất A có nồng độ C1% với m2 gam dung dịch chất A có nồng độ C2 % → Được dung dịch mới có khối lượng (m1+ m2) gam và nồng độ C%.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức:

{m_{ct}} = frac{{C% .{m_{dd}}}}{{100% }}” width=”328″ height=”45″ data-latex=”C% = frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}} times 100% = > {m_{ct}} = frac{{C% .{m_{dd}}}}{{100% }}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=C%5C%25%20%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7Bm_%7Bct%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7Bm_%7Bdd%7D%7D%7D%7D%20%5Ctimes%20100%5C%25%20%20%3D%20%20%3E%20%7Bm_%7Bct%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7BC%5C%25%20.%7Bm_%7Bdd%7D%7D%7D%7D%7B%7B100%5C%25%20%7D%7D”>

Ta tính khối lượng chất tan có trong dung dịch 1 (mchất tan dung dịch 1) và khối lượng chất tan có trong dung dịch 2 (mchất tan dung dịch 2) → khối lượng chất tan có trong dung dịch mới

→ mchất tan dung dịch mới = mchất tan dung dịch 1 + mchất tan dung dịch 2 = m1.C1% + m2C2%

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: Có 150 gam dung dịch KOH 5% (gọi là dung dịch A).

a. Cần trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch KOH 12% để được dung dịch KOH 10%.

b. Cần hòa tan bao nhiêu gam KOH vào dung dịch A để thu được dung dịch KOH 10%.

c. Làm bay hơi dung dịch A cũng thu được dung dịch KOH 10%. Tính khối lượng dung dịch KOH 10%.

Bài tập số 2: Xác định nồng độ phần trăm của các dung dịch trong các trường hợp sau:

a. Pha thêm 20 gam nước vào 80 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 15%.

b. Trộn 200 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 300 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 5%.

c. Trộn 100 gam dung dịch NaOH a% với 50 gam dung dịch NaOH 10% được dung dịch NaOH 7,5%.

Bài toán số 4: Trộn V1 lít dung dịch chất B có nồng độ C1M (mol/l) với V2 lít dung dịch chất B có nồng độ C2M (mol/l) → Được dung dịch mới có thể tích (V1+ V2) lít và nồng độ CM (mol/l).

Áp dụng công thức:

Ta tính số mol chất tan có trong dung dịch 1 (nchất tan dung dịch 1) và số mol chất tan có trong dung dịch 2 (nchất tan dung dịch 2) → số mol chất tan có trong dung dịch mới

→ nchất tan dung dịch mới = nchất tan dung dịch 1 + nchất tan dung dịch 2 = C1M.V1 + C2M .V2

Tính thể tích dung dịch sau trộn = (V1 + V2)

Bài tập vận dụng

Bài tập số 1: A là dung dịch H2SO4 0,2 M, B là dung dịch H2SO4 0,5 M.

a. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA: VB = 2 : 3 được dung dịch C. Tính nồng độ mol của C?

b. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích nào để thu được dung dịch H2SO4 0,3 M?

Bài tập số 2: Để pha chế 300 ml dung dịch HCl 0,5 M người ta trộn dung dịch HCl 1,5 M với dung dịch HCl 0,3 M. Tính thể tích mỗi dung dịch cần dùng?

Dạng IV: Trộn 2 dung dịch các chất tan phản ứng với nhau

1. Phương pháp giải:

Tính số mol các chất trước phản ứng. Viết phương trình phản ứng xác định chất tạo thành. Tính số mol các chất sau phản ứng. Tính khối lượng, thể tích dung dịch sau phản ứng. Tính theo yêu cầu của bài tập.

2. Cách tính khối lượng dung dịch sau phản ứng:

– TH1: Chất tạo thành ở trạng thái dung dịch:

mdd sau pư = tổng mcác chất tham gia

– TH2: Chất tạo thành có chất bay hơi (chất khí bay hơi):

mdd sau pư = tổng mcác chất tham gia- mkhí

– TH3: Chất tạo thành có chất kết tủa (không tan):

mdd sau pư = tổng mcác chất tham gia – mkết tủa

Bài tập vận dụng:

Bài tập số 1: Cho 10,8 gam FeO tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch axit clohiđric.

a. Tính khối lượng axit đã dùng, từ đó suy ra nồng độ % của dung dịch axit ?

b. Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

Bài tập số 2: Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100 ml dungdịch axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc ?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCl đã dùng ?

Bài tập số 3: Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ tác dụng với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M (có thể tích 52 ml). Tính nồng độ %các chất trong dung dịch sau phản ứng?

(Để có thể xem chi tiết nội dung tài liệu vui lòng ấn link TẢI VỀ bên dưới)

…………………………………

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Các dạng bài tập Hóa 8 đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng thông qua tài liệu trên, các bạn học sinh sẽ nắm vững lý thuyết cũng như vận dụng vào làm bài tập Hóa 8 dễ dàng hơn.

Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 8; Chuyên đề Hóa học 8; Trắc nghiệm Hóa Học 8 online mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.