Nam Tân Uyên vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), chậm nhất là đến ngày 30/6/2023.

Công ty giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên không hoàn thành kế hoạch lãi năm 2022

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu đạt 79,72 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 46,34 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 74,7% về còn 66%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 33,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,77 tỷ đồng về 52,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 59,8%, tương ứng giảm 27,97 tỷ đồng về 18,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 80%, tương ứng giảm 3,29 tỷ đồng về 0,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 46,4%, tương ứng giảm 12,25 tỷ đồng về 14,13 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý do lợi nhuận quý IV giảm mạnh chủ yếu do Công ty hụt doanh thu, trong khi tốc độ tăng giá vốn lớn dẫn tới biên lợi nhuận gộp giảm. Ngoài ra, Công ty cũng hụt doanh thu tài chính so với cùng kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế trong năm tài chính 2022. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu đạt 268,4 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 256,26 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đặt kế hoạch tổng doanh thu 654,23 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 262,93 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm, chỉ đạt 97,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên ghi nhận dương 62.2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 243,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 282.6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 344,7 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 chậm triển khai

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên giảm 3,6% so với đầu năm về 4.060,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dài hạn khác ghi nhận 1.801,1 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.115,1 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 452,4 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Được biết, đầu tư tài chính ngắn hạn toàn bộ là tiền gửi kỳ hạn ngắn. Tính tới cuối năm 2022, tổng đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 16,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 214,89 tỷ đồng về 1.115,1 tỷ đồng.

Đối với tài sản dở dang dài hạn, tính tới 31/12/2022, tài sản dở dang dài hạn giảm 15,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 33,9 tỷ đồng về 180,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh chi phí dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 vẫn ghi nhận 170,9 tỷ đồng, tương ứng với số liệu đầu năm 2022.

Tính tới 31/12/2022, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho biết dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 mới thực hiện các bước ban đầu về tư vấn, khảo sát thiết kế, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đang chờ phê duyệt cấp đất của UBND tỉnh.

Được biết, dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 có diện tích 345,86 ha, tổng vốn đầu tư 871,95 tỷ đồng, thời gian bắt đầu triển khai từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2022. Tuy nhiên, tính tới 30/6/2022, dự án mới thực hiện các bước đầu về tư vấn, khảo sát thiết kế, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đang chờ phê duyệt cấp đất của UBND tỉnh.

Thêm nữa, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (mã GVR), đơn vị sở hữu trực tiếp 20,42% vốn điều lệ tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ông Phạm Văn Thành, thành viên HĐQT cho biết, dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – giai đoạn 2 cơ bản đã tháo gỡ được khó khăn, dự kiến quý III/2022 sẽ có quyết định giao đất để thực hiện dự án.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/3, cổ phiếu NTC tăng 500 đồng lên 112.200 đồng/cổ phiếu.