Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-VT. Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

1. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: …………….. Địa chỉ (bộ phận)…………………………. – Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………….. – Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………. – Số chứng từ gốc kèm theo:……………………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu (Ký, họ tên)

hàng (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng Bộ phận: ……………… Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…. tháng…. năm….. Số: ………………………. Nợ ……………………. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ………………………. Địa chỉ (bộ phận):……………………. – Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………. – Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm……………………………………….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực nhập A B C D 1 2 3 4 Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………… – Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………..

Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày … tháng… năm…. Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên)

Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau: Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải) 3. Cách lập phiếu xuất kho: Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng. Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. – Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. – Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng. – Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu). – Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tùy theo quy định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3). Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế đã xuất kho. Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tùy theo tổ chức quản lý và quy định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên). Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu. Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán. Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Xem thêm: Mẫu phiếu nhập kho

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: [email protected]

Website: ketoanthienung.orgphiếu xuất kho