Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán 6 Bài 1.

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp – sách Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp – Kết nối tri thức với cuộc sống – Cô Minh Nguyệt (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v} ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho tập hợp U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}….

  Xem lời giải

 • Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp – sách Cánh diều

Video giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp – Cánh diều – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 6, 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Quan sát các số được cho ở Hình 2. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Cho C = {x | x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 2 020. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) A là tập hợp tên các hình trong Hình 3; ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Cho tập hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu ∈, ∉ thích hợp ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: ….

  Xem lời giải

Có thể em chưa biết (trang 8)

 • Có thể em chưa biết – Bài 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: a) Viết tập hợp A, B được minh họa bởi Hình 6 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. ….

  Xem lời giải

 • Có thể em chưa biết – Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Tất cả học sinh của lớp 6A đều biết chơi bóng rổ hoặc cờ vua. Số học sinh biết chơi bóng rổ là 20 ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

 • Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp – sách Chân trời sáng tạo

A. Các câu hỏi trong bài

 • Hoạt động khởi động trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Bạn có thuộc tập hợp những học sinh thích học môn toán trong lớp hay không ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Em viết vào vở: Tên các đồ vật trên bàn ở Hình 1 ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ gia đình. Hãy viết tập hợp ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra các tính chất đặc trưng ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ hơn 15 ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Dưới đây là quảng cáo khuyến mãi cuối tuần của một siêu thị. Hãy viết tập hợp ….

  Xem lời giải

B. Bài tập

 • Bài 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Cho B là tập số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu) ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1 – Chân trời sáng tạo: Viết tập hợp T gồm các tháng dương lịch trong quý IV ( ba tháng cuối năm). Trong tập ….

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

 • Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

 • Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lưu trữ: Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 6
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 6 có đáp án
 • Top 52 Đề thi Toán 6 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: