HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN

UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN A. UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG

– Địa chỉ: Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Khu 2, Phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

– Email: [email protected]

– Web: txgocong.tiengiang.gov.vn

1. Chủ tịch UBND: Giản Bá Huỳnh

Email: [email protected]

Chủ tịch UBND thị xã là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã, chịu trách nhiệm cá nhân giải quyết công việc được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã quyết định, cụ thể như sau:

– Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND thị xã; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước Nhân dân địa phương và trước pháp luật.

– Thay mặt UBND ký quyết định của UBND; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

– Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường; giao quyền Chủ tịch UBND cấp xã, phường trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND cấp xã, phường giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, phường; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

– Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và UBND thị xã; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn thị xã.

– Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ thị xã đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương.

– Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã, phường. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, báo cáo UBND thị xã để đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã bãi bỏ.

– Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, phường; ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thị xã hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã.

– Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

– Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

– Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND thị xã với Thị ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể nhân dân thị xã; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã.

2. Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế (Thường trực): Huỳnh Tuấn Dũng

Email: [email protected]

– Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thị xã phân công, được thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND thị xã, chủ trì các phiên họp thành viên UBND thị xã khi Chủ chủ tịch đi vắng;

– Phụ trách công tác các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường; công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn mới nâng cao, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ; nông nghiệp, thủy sản, khí tượng thủy văn, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống cháy nổ; các chương trình dự án về nông nghiệp; tài chính, ngân sách, thuế, kho bạc, ngân hàng;

– Phụ trách công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; công tác thông kê; công tác đổi mới và phát triến kinh tế hợp tác và hợp tác xã; giao thông vận tải; quản lý xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; nhà ở, đất ở; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

– Xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được phân công phụ trách;

– Giúp Chủ tịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác quản lý đô thị đầu tư xây dựng và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới theo sự phân công của Chủ tịch; Quản lý các Hội có liên quan trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; đảm nhận một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã; chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội: Dương Văn Sanh

Email: [email protected]

– Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, đồng thòi phụ trách công tác các lĩnh vực văn hóa, bao gồm.: Giáo đục và Đào tạo; Y tế; dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh; lao động, thương binh và xã hội; công tác dân tộc; tôn giáo; nhân quyền, ngoại vụ; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các hoạt động từ thiện nhân đạo;

– Phụ trách công tảc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội;

– Giúp Chủ tịch UBND thị xã phối hợp giải quyết các công việc liên quan giữa UBND thị xã với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật; quản lý các Hội có liên quan trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách;

– Xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được phân công phụ trách; đảm nhận một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã;

– Phụ trách điều hành trang thông tin điện tử thị xã Gò Công; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan; các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND

1. Văn phòng HĐND và UBND

– ĐT: 0273.3842494

– Fax: 0273.3842959

– Email: [email protected]

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mỹ Xuân

– ĐTDĐ: 0977788824

– Email: [email protected]

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mai Hương

– ĐTDĐ: 0941636461

– Email: [email protected]

Phó Chánh Văn phòng: Pham Tấn Bữu

– ĐTDĐ: 0909285696

– Email: [email protected]

2. Phòng Nội vụ:

– ĐT: 0273.3842496

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Trần Phạm Vĩnh An

– Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng

– Email: [email protected]

3. Phòng Tư Pháp

– ĐT: 0273.3841506

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Lý Văn Hải

– Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Mỹ Hạnh

– Email: [email protected]

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

– ĐT: 0273.3841671

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Quốc

– Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Nguyệt Ánh

– Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Đặng Thành Công

– Email: [email protected]

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

– ĐT: 0273.3841883

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Phan Văn Ba

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Trần Hải Bình

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Cẩm Hằng

Email: [email protected]

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

– ĐT: 0273.3841615

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Dũng

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Thanh

Email: [email protected]

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

– ĐT: 0273.3841728

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Võ Văn Dũng

Email: [email protected]

Trưởng Phó phòng: Huỳnh Ngọc Ánh

Email: [email protected]

8. Phòng Giáo dục – Đào tạo:

– ĐT: 0273.3841779

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Võ Thành Dương

– Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Hoàng

– Email: [email protected].

9. Thanh tra:

– ĐT: 0273.3842712

– Email: [email protected]

Chánh thanh tra: Phạm Thị Ngọc Thủy

– Email: [email protected]

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Kim Liên

– Email: [email protected]

11. Phòng Quản lý đô thị:

– ĐT: 0273.3841754

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Lê Đình An

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Võ Thanh Phong

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Lương Hồng Đức

Email: [email protected]

12. Phòng Kinh tế:

– ĐT: 0273.841737

– Email: [email protected]

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Lâu

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Dương Hoài Hương

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Khoa

Email: [email protected]

C. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

1. Ủy ban nhân dân Phường 1

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 1, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841663

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Đặng Thanh Hồng

Số đt: 0914684843

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Lưu Thị Ngọc Mai

Số đt: 0706654571

Mail công vụ: [email protected]

2. Ủy ban nhân dân Phường 2

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường 2, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3512595

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Lưu Kim Thủy

Số điện thoại: 0919285076

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Đỗ Ngọc Loan

Số điện thoại: 0906986671

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Giản Phi Vân

Số điện thoại: 0703187291

Mail công vụ: [email protected]

3. Ủy ban nhân dân Phường 3

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường 3, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841841

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Thành

Số điện thoại: 0918738517

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Hiệp

Số điện thoại: 0273.3841841

Mail công vụ: [email protected]

4. Ủy ban nhân dân Phường 4

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường 4, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841851

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Nguyễn Văn Châu

Số điện thoại: 0388403681

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Phạm Anh Tuấn

Số điện thoại: 0917662596

Mail công vụ:[email protected]

5. Ủy ban nhân dân Phường 5

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 5, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3511791

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Nguyễn Công Quý

Số điện thoại: 0976281382

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Phạm Ngô Tuấn Tú

Số điện thoại: 0919152979

Mail công vụ: [email protected]

6. Ủy ban nhân dân xã Long Chánh

Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Long Chánh, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841778

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Nguyễn Nghĩa Đời

Số điện thoại: 0898808928

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Lê Thị Bích Liễu

Số điện thoại: 0374118396

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Huỳnh Kim Thanh

Số điện thoại: 0345865054

Mail công vụ: [email protected]

7. Ủy ban nhân dân xã Long Hòa

Địa chỉ: Ấp Chợ Mới, xã Long Hòa, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841659

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Lê Phước Phong

Số điện thoại: 0273.3841659

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Nguyễn Thiện Kim Loan

Số điện thoại: 0273.3841659

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Phan Hoàng Yến

Số điện thoại: 0977022702

Mail công vụ: [email protected]

8. Ủy ban nhân dân xã Long Thuận

Địa chỉ: xã Long Thuận, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841635

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Nguyễn Quốc Sơn

Số điện thoại: 0937219957

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Lê Minh Quang

Số điện thoại: 0907813881

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Số điện thoại: 0944161933

Mail công vụ: [email protected]

9. Ủy ban nhân dân xã Long Hưng

Địa chỉ: Ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3841584

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Đặng Thị Chánh

Số điện thoại: 0355171559

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Trần Văn Vũ

Số điện thoại: 0359568176

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Trần Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0765175792

Mail công vụ: [email protected]

10. Ủy ban nhân dân xã Tân Trung

Địa chỉ: Ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3555002

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Phan Văn Thành Trí

Số điện thoại: 0987762238

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Ngô Hoàng Phi

Số điện thoại: 0907748486

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Trang

Số điện thoại: 0384995291

Mail công vụ: [email protected]

11. Ủy ban nhân dân xã Bình Đông

Địa chỉ: Ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3945700

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Nguyễn Thanh Toàn

Số điện thoại: 0948466582

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch:

Số điện thoại:

Mail công vụ:

– Phó Chủ tịch:

Số điện thoại:

Mail công vụ:

12. Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân

Địa chỉ: Ấp 7, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

Số điện thoại: 0273.3945701

Mail công vụ: [email protected]

– Chủ tịch: Huỳnh Hồng Huệ

Số điện thoại: 0916716323

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Trần Thị Kim Sương

Số điện thoại: 0915764975

Mail công vụ: [email protected]

– Phó Chủ tịch: Trần Công Viên

Số điện thoại: 0949946455

Mail công vụ: [email protected]