Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Getting Started trang 86, 87 trong Unit 8: Getting Started Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Getting Started (trang 86, 87) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 86 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Long: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I’m watching the video that my geography teacher uploaded on Eclass.

Long: Really? What is it about?

Nick: It’s about global warming. My teacher asked us to watch the video and find more information about this topic.

Long: So, is watching the video part of your homework?

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

Long: Sounds interesting. You can watch the video many times and also search for more information at home.

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives me a chance to discuss with my classmates, who may have original ideas on the topic.

Long: Does your teacher often ask you to prepare materials at home and discuss in class, Nick?

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better. This way of studying, which gives us more control over our own learning, is quite useful.

Long: You’re lucky. My teachers use very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities.

Hướng dẫn dịch:

Long: Xin chào, Nick. Bạn đang làm gì đấy?

Nick: Tôi đang xem video mà giáo viên địa lý của tôi đã tải lên trên Eclass.

Long: Thật không? Nó nói về cái gì?

Nick: Đó là về sự nóng lên toàn cầu. Giáo viên của tôi yêu cầu chúng tôi xem video và tìm thêm thông tin về chủ đề này.

Long: Vậy xem video có phải là một phần trong bài tập của bạn không?

Nick: Vâng, sau đó vào tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận về chủ đề này trong lớp.

Long: Nghe có vẻ thú vị. Bạn có thể xem video nhiều lần và cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin tại nhà.

Nick: Bạn nói đúng. Tôi không giỏi ghi chép trong lớp, bạn biết đấy. Vì vậy, tôi thích cách học này hơn. Nó cho tôi cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp, những người có thể có ý tưởng ban đầu về chủ đề này.

Long: Giáo viên của bạn có thường yêu cầu bạn chuẩn bị tài liệu ở nhà và thảo luận trên lớp không, Nick?

Nick: Có, cô ấy có. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều dự án giúp chúng tôi hiểu bài học hơn. Cách học này, giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn việc học của mình, khá hữu ích.

Long: Bạn thật may mắn. Các giáo viên của tôi sử dụng các phương pháp giảng dạy rất truyền thống ở trường tôi. Tôi ước tôi có thể thử những hoạt động học tập mới này.

2 (trang 87 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Lời giải:

1. T 2. F 3. T

Giải thích:

1. Thông tin:

Long: So, is watching the video part of your homework?

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

2. Thông tin: Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know.

3. Thông tin: Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better.

Hướng dẫn dịch:

1. Nick đang chuẩn bị cho lớp học địa lý tiếp theo của anh ấy.

2. Kỹ năng ghi chú của Nick khá tốt.

3. Nick’s class hiện đang thực hiện nhiều dự án.

3 (trang 87 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the verbs with the nouns to make phrases (Nối các động từ với danh từ để tạo thành các cụm từ)

Lời giải:

1. b 2. c 3. d 4. a

Hướng dẫn dịch:

1. upload a video = đăng tải một video

2. do a project = làm một dự án

3. find information = tìm thông tin

4. take notes = ghi chú

4 (trang 87 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation (Hoàn thành mỗi câu sau với MỘT từ trong cuộc trò chuyện)

1. Nick is watching the video _______ his geography teacher uploaded on Eclass.

2. This way of learning gives him a chance to discuss with his classmates, ______ may have original ideas on the topic.

3. They are doing a lot of projects _______ help them understand the lessons better.

4. That way of studying, _______ gives them more control over their own learning, is quite useful.

Lời giải:

1. that 2. who 3. that 4. which

Hướng dẫn dịch:

1. Nick đang xem đoạn video mà giáo viên địa lý của anh ấy đã tải lên trên Eclass.

2. Cách học này giúp anh ấy có cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp, những người có thể có những ý tưởng ban đầu về chủ đề này.

3. Họ đang làm rất nhiều dự án giúp họ hiểu bài hơn.

4. Cách học đó, giúp họ kiểm soát tốt hơn việc học của mình, khá hữu ích.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Language (trang 87, 88)

 • Reading (trang 89, 90)

 • Speaking (trang 90)

 • Listening (trang 91)

 • Writing (trang 92)

 • Communication and Culture (trang 93)

 • Looking Back (trang 94)

 • Project (trang 94)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3