LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ, THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

1.1. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

1.1. Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác của UBND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và pháp luật có liên quan. Phụ trách lĩnh vực nội chính, nội vụ, Chương trình cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng.

1.2. Chỉ đạo các công tác: thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải phóng mặt bằng; xây dựng, phát triển thành phố Nam Định.

1.3. Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố; Trưởng Ban an toàn giao thông thành phố;

1.4. Ký thông báo, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; ký chủ trương mua sắm tài sản công. Ký tờ trình, trình UBND tỉnh cho lập dự án, điều chỉnh dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định. Ký tờ trình, thông báo chủ trương về địa điểm, diện tích đất cho các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư.

1.5. Giữ mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh, Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND thành phố, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố.

1.6. Phụ trách các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự, Thanh tra thành phố, phòng Nội vụ.

1.2. Đồng chí Nguyễn Thị Như – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện các công việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

2.2. Phụ trách công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, công tác Dân số, công tác Tôn giáo, công tác Hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND thành phố, công tác vệ sinh – an toàn thực phẩm – an toàn lao động, giáo dục quốc phòng, khoa học công nghệ, Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, thương mại – dịch vụ, phòng, chống cháy nổ.

2.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác GPMB các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình, mua sắm tài sản công do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư, UBND các phường, xã là chủ đầu tư.

2.4. Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.5. Giữ mối quan hệ giữa UBND thành phố với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thành phố và các Hội theo quy định của pháp luật, với các Ban Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng Thành ủy.

2.6. Phụ trách các đơn vị: phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Y tế, phòng Tư pháp thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý khu di tích lịch sử văn hoá Đền Trần – Chùa Tháp, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, Trung tâm giới thiệu việc làm, Ban Quản lý chợ thành phố Nam Định.

2.7. Theo dõi hoạt động các đơn vị, lĩnh vực: Trung tâm Y tế thành phố, Chi cục thi hành án dân sự, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và các Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố.

2.8. Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Cửa Bắc, Trần Quang Khải, Lộc An.

2.9. Giữ mối liên hệ với các cơ quan của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.

2.10. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

1.3. Đồng chí Trần Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

3.1. Phụ trách công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai; công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác sự nghiệp đô thị, vệ sinh, môi trường; công tác chỉnh trang đô thị; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất; công tác cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, đơn vị; công tác cấp phép đào hè, đào đường cho cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền của UBND thành phố; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác kinh tế; tài chính, thuế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai; môi trường; quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; đấu giá quyền sử dụng đất.

3.2. Phụ trách chung công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố và lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình, mua sắm tài sản công do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.3. Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.4. Phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng, Đội quản lý trật tự đô thị, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

3.5. Theo dõi hoạt động các đơn vị, lĩnh vực: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, thuế, kho bạc nhà nước, Điện lực, Hạt quản lý đê thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Nam Định, Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định.

3.6. Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Cửa Nam, Nam Phong, Nam Vân.

3.7. Giữ mối liên hệ với các cơ quan của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.

3.8. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

1.4. Đồng chí – Trưởng Công an thành phố

*) Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Công an.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng.

1.5. Đồng chí – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố

*) Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Quân sự.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Nguyễn Du, Năng Tĩnh.

1.6. Đồng chí Phạm Xuân Thụ – Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Văn phòng.

– Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Bà Triệu.

1.7. Đồng chí Phạm Thanh Hưng – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Quang Trung, Lộc Vượng.

1.8. Đồng chí Phạm Văn Thành – Trưởng phòng Nội vụ thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Nội vụ.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Lộc Hòa, Mỹ Xá.

1.9. Đồng chí Nguyễn Thế Lâm – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Giáo dục và đào tạo.

– Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Thống Nhất,

1.10. Đồng chí Trần Văn Mùi – Trưởng phòng Y tế thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Y tế thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bác sỹ y khoa

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Y tế, dân số.

– Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Vị Hoàng.

1.11. Đồng chí Bùi Quốc Trung – Chánh thanh tra thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh thanh tra thành phố

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Trường Thi, Văn Miếu.

1.12. Đồng chí Phạm Quốc Hải – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

+ Quản lý nhà nước:

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Lao động, thương binh và Xã hội.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Vị Xuyên, Trần Tế Xương.

1.13. Đồng chí Ngô Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường.

– Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Hạ Long, Lộc Hạ.

1.14. Đồng chí Vũ Văn Thống – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Báo chí.

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Văn hoá – Thông tin, truyền thông, Thể thao và Du lịch.